• Gara-emeli-kwars-Countertop4

Kwars plitasy Gemini Gara ZL3922

Kwars plitasy Gemini Gara ZL3922

Gemini gara köplenç ýumşak yşyk bilen gelýär, Derrew görüş merkezine öwrülýär.Öýde geň galdyryjy näzik we hakyky tebigy gurluşy dörediň.


Haryt maglumatlary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SPECS

Esasy material:Kwars gumy

Reňk ady:Gemini Gara ZL3922

Kod:ZL3922

Stil:Nero Markina

Faceerüsti gutarýar:Jaýlanan, Dokma, Hormatly

Mysal:E-poçta arkaly elýeterli

Arza:Vanna biderekligi, aşhana, taýak, pol örtügi, ýapyk şkaflar, iş ussahanalary

SIZE

320 sm * 160 sm / 126 "* 63", 300 sm * 140 sm / 118 "* 55", taslama üçin satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Galyňlygy:15 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gemini Gara Kwars

  Iýul aýynda ýangyn, asuda gije

  Bir boýag boýag, biraz ýagtyltmak

  Kebelekler dünýäde tebigy taýdan dargap giden ýyldyzlardyr

  Asmanda beýik we pes ýüzýän

  Garaňky dünýäde haç

  Ümsümlik ýokarlanýar, gijede tans edýän ruhlar

  Şemal öwüsýär, agaçlar joşýar

  Tomus dynç alýan gijeden güýz aýyna çenli

  Açyk daglardan howlydaky uçar agaçlaryna çenli

  Bulutly asman gaýnady

  Diňe sen, ýagty saç

  Quzrtz Countertop3

  # Önüm dizaýn çeşmesi #

  Gara ot

  Lightagtylyk uçguny

  Köplenç ýumşak yşyk bilen gelýär

  Derrew görüş merkezine öwrülýär

  Öýdäki gara otuň uýgunlaşmagy geň galdyryjy

  Näzik we hakyky tebigy gurluş

  Ningyldyrym ýaly gümürtik nagyş

  Ajaýyp ýeňil lýuks durmuşyň gizlin duýgur aňlatmasy

  Quzrtz Countertop2

  # Kosmos programmasynyň gadyry #

  Gara reňk, syrly we salkyn

  Hakykatdan we çäksiz ruhdan daşgary arzuwlar bilen

  dabaraly we owadan

  Ak tertipsiz çyzyklar bilen jübütlenende

  Gijeden düýpgöter tapawutlylykda asmanda atyş ýyldyzy ýaly

  Sports Sport görnüşini, has janlylygy görkeziň

  Penjiräniň daşyndaky tebigy yşyk we içindäki yşyklandyryş

  Kwars hasaplaýyş nokatlaryny yşyklandyryň

  Quietuwaş we rahatlandyryjy gözellik berýär

  Stil diňe bir daş ýüzünde däl

  Quzrtz Countertop1

  Kwars daş aýratynlyklary:

  Hardokary gatylyk we çyzmaga garşylyk

  Kwars tebigatda göwherden soň ikinji ýerde durýar.Örän gaty görnüşi we ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklary bar.

  Kwars daşynyň ýalpyldawuk we ýagty ýüzügi 30-dan gowrak çylşyrymly ýalpyldawuk prosesi başdan geçirdi we pyçak we belgi bilen çyzylmaz.

  Girmek aňsat däl

  Kwars daşy wakuum şertlerinde öndürilen dykyz we gözenek däl birleşýän material bolup, onuň kwars üstü aşhanadaky kislota we aşgarlara gowy poslama garşylygy bar.

  Suwuk maddalary gündelik ulanmak suwuk maddalara aralaşmaz we sary we reňklemek ýaly problemalara sebäp bolmaz.

  Temokary temperatura garşylyk

  Tebigy kwars kristaly adaty refrakter materialdyr we ereýän nokady 1300 dereje.

  Tebigy kwarsdan ýasalan kwars daşy tutuşlygyna ýangyn saklaýjydyr we ýokary temperaturanyň täsiri sebäpli ýanmaz.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň