• head_banner_04

Habarlar

 • Bezeg üçin ösen ýygnamak endikleri

  Bezeg üçin ösen ýygnamak endikleri

  Dizaýnda, köplenç ulanylýan reňk shemalary, adatça, iki görnüşe bölünýär, biri biri-biriniň üstüni doldurýar, beýlekisi bolsa reňk bilen deňeşdirýär.Meňzeş reňkleriň duýgusy gaty ýyly we sazlaşykly, ýöne uly meýdanda ulanylsa, gaty monoton we içgysgynç bolar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Hytaýyň gadymy binalary agaçdan has köp peýdalanýarlar?Emma ýewropalylar daş ulanýarlarmy?

  Näme üçin Hytaýyň gadymy binalary agaçdan has köp peýdalanýarlar?Emma ýewropalylar daş ulanýarlarmy?

  Agaçdan ýasalan binalaryň köpüsiniň gadymy Hytaýda ösdürilmeginiň sebäbi hytaýlylaryň daş ulanmagy bilmeýändigi ýa-da daş materiallarynyň ýoklugy bilen baglanyşykly däl.Köşk platformalaryndan we demir ýollaryndan, daş ýollara we oba ýerlerindäki daş köprülere çenli, i ...
  Koprak oka
 • Daş galyňlygynyň daşa täsiri barada näme bilýärsiňiz?

  Daş galyňlygynyň daşa täsiri barada näme bilýärsiňiz?

  Daşyň galyňlygy barada Daş senagatynda şeýle bir hadysa bar: uly plitalaryň galyňlygy 1990-njy ýyllarda 20 mm-den 15 mm-e çenli, hatda 12mm ýaly inçe bolýar.Köp adamlar tabagyň galyňlygynyň hiline hiç hili täsiri ýok diýip pikir edýärler ...
  Koprak oka
 • Daş gaty in Engineeringenerçilik gurluşyk standartlary

  Daş gaty in Engineeringenerçilik gurluşyk standartlary

  Daş gaty örtükli in engineeringenerçilik gurluşyk standartlary 1. Daş üst gatlagy üçin ulanylýan plitalaryň dürlüligi, spesifikasiýasy, reňki we öndürijiligi dizaýn talaplaryna laýyk gelmelidir.2. surfaceerüsti gatlak we indiki gatlak çukursyz berk birleşdirilmelidir.3. Mukdary, kesgitlemesi ...
  Koprak oka
 • Daş plitalaryň galyňlygy hakda

  Daş plitalaryň galyňlygy hakda

  Daş pudagynda şeýle hadysa bar: uly plitalaryň galyňlygy 1990-njy ýyllarda 20 mm-den häzirki 15 mm-e çenli ýa-da 12mm ýaly inçe bolýar.Köp adamlar tagtanyň galyňlygy daşyň hiline täsir etmeýär diýip pikir edýärler.Şonuň üçin saýlanyňyzda ...
  Koprak oka
 • Zolia Kwars Daş Sýamen Daş ýarmarkasy ajaýyp tamamlandy!Qualityokary hilli sungat daşynyň täze başlangyjy!

  Zolia Kwars Daş Sýamen Daş ýarmarkasy ajaýyp tamamlandy!Qualityokary hilli sungat daşynyň täze başlangyjy!

  2022-nji ýylda 22-nji Hytaý Sýamen halkara daş ýarmarkasy ajaýyp netijä geldi.Sýamen Daş ýarmarkasy, Zoliýa täze ýokary derejeli önümler bilen güýçli görnüşe eýe boldy.Zolia kwars daşy uzak wagt bäri batyrgaý synanyşýar we yzarlamak söýgüden gelýär.Jemgyýetçilik şahsyýeti bilen ...
  Koprak oka
 • Kwars daşyny nädip gurmaly?

  Kwars daşyny nädip gurmaly?

  Jaýy abadanlaşdyrmak daşynyň arasynda kwars daş plastinkasy öýi abadanlaşdyryş meýdanynda ulanylyp bilner.Programmanyň dürli ugurlary sebäpli gaýtadan işlemek we gurnamak baglanyşyklary hem tapawutlanýar.Kwars daşynyň könelmegine, çyzylmagyna garşylyk, ýokary temperatura reziniň artykmaçlyklary bar ...
  Koprak oka
 • Kwars daşy bilen Terrazzonyň arasynda näme tapawut bar?

  Kwars daşy bilen Terrazzonyň arasynda näme tapawut bar?

  Bezeg pudagynda kwars daşynyň köp mukdaryndan başga-da, terrazzonyň ulanylyşy hem gowy.Dürli reňkdäki kwars daşlary owadan we moda jaýyň elementlerine öwrüldi.Terrazzo näme?Teriň çykyşymy ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2