• Banner goldawy

Goldaw

Nusgalary sargyt ediň we täze garşydaşyňyzy duýuň

Bu nähili işleýär?

Goldaw

Stil saýlaň

Ilki bilen halaýan stiliňizi we reňkleriňizi saýlaň we jikme-jiklikler barada wagtynda gürleşmegiňizi haýyş edýäris, soň islän zadyňyzy ibereris, logistika gözleg wagty adatça 10 gün töweregi.

Nusgalary synap görüň

Öýüňize iberen nusgalarymyzy söwda nokady üçin bellenen giňişlige ýerleşdirip görüň we beýleki materiallar bilen we dürli yşyklandyryş astynda nähili gabat gelýändigini görüň.

Nusgalary synap görüň
Countertop al

Countertop al

Mysal bilen razy bolsaňyz, bizden kwars hasaplaýyş enjamlaryny sargyt edip bilersiňiz.

Hasabyňyzy nädip ideg etmeli we goldamaly?

Hasabyňyzyň üstüni nädip arassa saklamaly

Önümleri arassalamak

Pleönekeý arassalama
Warmyly sabynly suw sepiler

Dyrnaklardan gaça durmak

Dyrnaklardan gaça durmak
Elmydama kesiş tagtasyny ulanyň we ýiti zatlary arassalaň

Pleönekeý arassalama

Önümleri arassalamak
Öý arassalaýyş önümlerini yzygiderli ulanyň

Menekleri aýyrmak

Menekleri aýyrmak
Makullanan arassalaýjy bilen ýuwaşlyk bilen sürtüň we ýuwuň

Sorag-jogap

1) S: Sen zawodmy?

J: Hawa, “ZhongLei Kwars” we “Ritao Kwars” diýlip atlandyrylýan iki sany häzirki zaman zawody, jambbo ululykdaky plitalar üçin iň häzirki zaman önümçilik liniýalary we 760mm ini üçin ýene alty sany zawod doly işleýär.

2) S: ippingükleme belgisi barada näme aýdyp bilersiňiz?

J: Bitarap iberiş belligini berip bileris, ýa-da müşderi söwda belligi / OEM söwda belligi bar.

3) S: Siziň nusga syýasatyňyz we gurşun wagtynyň nusgasy näme?

J: Ownuk nusgalar mugt.Hatda sargyt bereniňizden soň kurýer tölegi hem yzyna gaýtarylar.Kiçijik nusga üçin esasy wagt 3 ~ 7 gün, nusga almak üçin bize ýüz tutuň.

4) S: MOQ näme?

J: 1 * 20GP kontaneri.

5) S: Önümleriň hilini nädip bilerin?

J: Sargydyňyzy görmek üçin täzelenme we önüm suratlaryny ibereris.QC barlagy özüňiz / dostuňyz / 3-nji QC agenti tarapyndan kabul edilýär.

6) S: Önümçiligiň öňdebaryjy wagty näçe?

J: Adaty wagt bir 20 'GP üçin 3-4 hepde töweregi.Satyjylarymyz bilen tassyklanandan soň has çalt gurşun wagty bar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?