• head_banner_04

Kompaniýa habarlary

 • Kwars daşyny nädip gurmaly?

  Kwars daşyny nädip gurmaly?

  Jaýy abadanlaşdyrmak daşynyň arasynda kwars daş plastinkasy öýi abadanlaşdyryş meýdanynda ulanylyp bilner.Programmanyň dürli ugurlary sebäpli gaýtadan işlemek we gurnamak baglanyşyklary hem tapawutlanýar.Kwars daşynyň könelmegine, çyzylmagyna garşylyk, ýokary temperatura reziniň artykmaçlyklary bar ...
  Koprak oka
 • Kwars daşyny satyn almazdan ozal nämä üns bermeli.

  Kwars daşyny satyn almazdan ozal nämä üns bermeli.

  Adamlaryň öýde köp wagt geçirip, maşgalalar bilen mähirli ýatlamalary paýlaşmak, ýary gije dostlary bilen nahar bişirmek we durmuşy üýtgedýän wakalary tostlamak bilen meşgullanýandyklary ykrar edilýär.Onda näme üçin jaýyňy owadan goşmak bilen ýyly we myhmansöýer giňişlige öwürmeli däl ...
  Koprak oka
 • Kwars hyzmaty we arassalygy

  Kwars hyzmaty we arassalygy

  Kvarts nokatlaryny arassalamak iň aňsatdyr.Işden çykaryjy baglaýjy bilen ýasalanlygy sebäpli, ýüzü gözenek däl.Diýmek, dökülenler materialyň içine girip bilmeýär we kirleri mata we ýumşak arassalaýjy bilen süpürip bolýar.Bu materialda bakteriýalar ýok, ...
  Koprak oka