• kwars-tablisa3

Kwars plitasy Sky White ZL1121

Kwars plitasy Sky White ZL1121

“Sky White” has giňişleýin giňişlige eýe bolýar, size öýüňiziň gözelligini ýokarlandyrjak klassiki kwars daş plitalarynyň dürli görnüşlerini we dizaýnlaryny hödürleýäris.


Haryt maglumatlary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SPECS

Esasy material:Kwars gumy

Reňk ady:Sky White ZL1121

Kod:ZL1121

Stil:Sky White

Faceerüsti gutarýar:Jaýlanan, Dokma, Hormatly

Mysal:E-poçta arkaly elýeterli

Arza:Vanna biderekligi, aşhana, taýak, pol örtügi, ýapyk şkaflar, ussahanalar

SIZE

320 sm * 160 sm / 126 "* 63", 300 sm * 140 sm / 118 "* 55", taslama üçin satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Galyňlygy:15 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Sky White Kwars

  Daglaryň depesinde

  ýel bulutlara gaýdyp gelýär

  Dünýädäki daglar we derýalar, ýyldyzlar köpelýär

  Uzaga çekýän bulutlardan açyk altyn gün şöhlesi

  Setirler aşakda görkezilýär

  Floüzýän ýagtylyk altyna bökýär

  Quuwaş kölege kölege düşýär

  Gözümiň öňünde hiç zat göremok

  Jady monjuklary ýaly ýüklemek

  Mocha Jadygöýiň garşysy erik-ak we dykyz,

  Mahmal ýaly açylýar

  Şekerli krem ​​we bal bilen mocha ýaly

  Hoşboý ysly güller boýnundan geçip, biri-birine pyşyrdýarlar

  Ietuwaş we yzygiderli

  Tolkunlary kowalap, özüne çekiji şäherleriň bir nesli

  kwars plitasy1

  # Önüm dizaýn çeşmesi #

  Sia Sianzhou, ýyldyzlar syzýar

  Taoyao Li Yanan, tüsse sahnasy çişýär

  Ora-da sowuk jade bilen örtülen gara doka

  Howada ýüzmek, gu-atyş ýagdaýy we buzly ýürek

  “Leumşak we salkyn” wizual lezzet bilen

  Mocha açyk goňur, ak reňkli sary ýaly görünýär

  salkyn we ýeňil duýgy bilen

  Armyly reňkler dürli durmuş stillerini döredýär, ýylylyk, romantika, mertebe we nepislik

  Mocha Jadygöý, öý dizaýnynyň giňişligine ýyly tekstura goşýar

  Dokumanyň nepisligi we reňkiniň gatlagy taýdan

  Köplenç ýumşak yşyk bilen gelýär, derrew görüş merkezine öwrülýär

  kwars plitasy3

  # Kosmos programmasynyň gadyry #

  Mocha reňki esasy reňk,

  Durnuk we atmosfera reňki

  Dizaýn ýygyndysynda zyýansyzlandyryjy täsir edýär,

  Bu ulaldyp bolmaýar we kabul etmek aňsat

  Kofeniň reňki öý bezegi bilen gabat gelýär,

  Iýerarhiýa duýgusyny bellemek gaty gowy

  The Kosmosyň ýylylygyny ýokarlandyrmak üçin öz ýyly äheňiňizi getiriň

  Calmuwaş we ýakyn goňur reňk üçin reňk beriň

  Agşam gün ýaşmagy ýaly owadan

  The Dünýäni asuda we asuda ediň

  Klassiki dizaýny täzeläň

  kwars plitasy4

  Moda
  Kwars daş plitalary bu bazardaky moda görnüşleri bilen, esasanam Modern Stone önümi bilen bezelendir.Öýüňiziň gözelligini ýokarlandyrjak monohrom kwars daş plitalarynyň dürli stillerini we dizaýnlaryny hödürleýäris.Diňe bu däl, önümlerimiz otagy moda we özüne çekiji edýär.

  Köpdürlüligi
  Monohrom kwars daş plitasynyň başga bir aýratynlygy, bize köp taraply stilleri we dizaýnlary getirýär.Mysal üçin, dürli dokumalarda kwars daş plitalary jaýyňyzyň gözelligini artdyrar.Toeri gelende aýtsak, “Zoliaquartz” -da size ak kwars daş plitalarynyň köpugurly dizaýnlaryny kepillendirýäris, bu sizi hiç haçan umytdan düşürmez.Mundan başga-da, kwars daş plitalarymyz, salgylanma üçin nepislik, döwrebaplyk, ýönekeýlik we beýlekiler ýaly köpugurly wizual effektlere eýe.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň