• BANFF-GLACIER-Kwars-Slab-1

Calacatta Kwars Daş Banff buzlugy ZL3153

Calacatta Kwars Daş Banff buzlugy ZL3153

Glacier Banff, baky garyň ajaýyplygyny kabul edip, şäheriň sesini çykarmazlyk, tebigatyň estetiki bilen ýaşaýyş sungatynyň arasynda deňlik döretmek arkaly ösýän giňişligiň gurluşyny ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.


Haryt maglumatlary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SPECS

Esasy material:Kwars gumy

Reňk ady:BANFF GLACIER ZL3153

Kod:ZL3153

Stil:Calacatta damarlary

Faceerüsti gutarýar:Jaýlanan, Dokma, Hormatly

Mysal:E-poçta arkaly elýeterli

Arza:Vanna biderekligi, aşhana, taýak, pol örtügi, ýapyk şkaflar, iş ussahanalary

SIZE

320 sm * 160 sm / 126 "* 63", 300 sm * 140 sm / 118 "* 55", taslama üçin satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Galyňlygy:15 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm


 • Öňki:
 • Indiki:

 • GÖRNÜŞ DIZAYNYNYUR MAZMUNY

  “Daşly daglaryň kalby” diýlip atlandyrylýan Banff, daş-töweregini gurşap alýar we piklerden soň geçýär.
  Tebigy güýjüň ajaýyp döredijiliginde dünýä inen gök asmanyň, otlaryň, tokaýlaryň, gaýalaryň we derýalaryň arasynda ylgaýar.
  Sansyz şarlawuklar, akymlar, daglar we gyzgyn çeşmeler Banffdaky gözelligi hiç haçan doly açylmandygyny aýdýar.
  “Glacier Banff” nagşy, ebedi garyň ajaýyplygyny kabul edip, tebigatyň estetikasy bilen ýaşaýyş sungatynyň arasynda deňlik döredip, şäheriň sesini çykarmazlyk arkaly ösýän giňişligiň gurluşyny ýokarlandyrmak üçin döredildi.
  Seni sahna çykarjak ýaly, gözüňi gaýaly daglara degmek ýaly.

  BANFF GLACIER Kwars plitasy 1

  GATNAŞYK EDILMELERI

  Egri üýtgeşik tertipli, çeýe we ruhy duýga eýe.
  Nuans giňişlikde,
  Egrilik elementini yzygiderli saklanyňyzdan soň,
  Dizaýnlar elmydama dürli gatlaklarda birleşdiriler,
  Durmuşyň janlylygy we güýjüň giňelmegi.
  Geras ýaly, “Gözellik derňewi” -däki estetika,
  Egrilik tebigatda we adam dünýäsinde amaly çärelere gaty gowy täsir edýär,
  Kosmos beýikligini daşardan owadan hoşniýetlilige geçirmek,
  Highokary derejeli ýöriteleşdirilen jaýy görkezmek üçin.

  BANFF GLACIER Kwars plitasy 3

  Kwars daş gurnama standarty

  Count Hasap oturdylmazdan ozal, ýerdäki şkaflaryň we esasy şkaflaryň tekizligini barlamaly we guruljak kwars daş taýpasy bilen sahypanyň ululygynyň arasynda ýalňyşlyk barmy ýa-da umumy ýalňyşlyk bar 5mm-8mm.

  Qu Kwars daşdan ýasalan gaplar gurlanda, daş bilen diwaryň arasyndaky aralygy saklamaly.Adatça, boşluk 3mm-5mm aralygynda.Bu boşlugy terk etmegiň esasy maksady, geljekde ýylylyk giňelmegi we gysylmagy sebäpli daşdan ýasalan şkaflaryň we şkaflaryň giňelmeginiň öňüni almakdyr.Gurmak tamamlanandan soň, boşluga aýna ýelimini ulanmaly.

  Adjust Düzedilen taýak stoluň aşagyndaky tagta we esasy şkafyna aýna ýelim bilen ýelimlenýär.

  Some Käbir L, U şekilli taýaklar ýa-da böleklere bölünmeli super uzyn nokatlar üçin, baglanyşyk edilende hünärli ýelim ulanylmaly.Görünýän ýalpyldawuk bellikler bolmaly däldir.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň