• ZL6120

Calacatta Kwars Ili White ZL6120

Calacatta Kwars Ili White ZL6120

Ili ak tebigatdan ylham alyp, ak esas hökmünde ulanyp, birleşmek we täzelik tendensiýasyny dowam etdirýär.Ajaýyp nagyşlar esassyz ýaýraýar we duýgular sesleriň ýokarlanmagy we peselmegi bilen ösýär.


Haryt maglumatlary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SPECS

Esasy material:Kwars gumy

Reňk ady:Ili White ZL6120

Kod:ZL6120

Stayle:Statuario damarlary

Faceerüsti gutarýar:Jaýlanan, Dokma, Hormatly

Mysal:E-poçta arkaly elýeterli

Arza:Vanna biderekligi, aşhana, taýak, pol örtügi, ýapyk şkaflar, iş ussahanalary

SIZE

320 sm * 160 sm / 126 "* 63", 300 sm * 140 sm / 118 "* 55", taslama üçin satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Galyňlygy:15 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ili Ak Kwars

  Týanşan dymýar

  Dagyň depesinde gün, aý we ýyldyzlar bilen gürleşmek

  Universelemiň giňligini, çäksiz ýaşaýşyny biliň

  Lightagtylyk we wagt bilen bilelikde

  Hemme zat peselende gün ýaşmagy altyny eredýär

  Üzümleriň dürli damarlary düşnüklidir

  Aşakdan ýokara, asmany görkezýär

  Bu dynç alyş we dynç alyş torudyr

  Bu goşundy we zynjyrlar

  “Tianshan” üzüm stolunyň üstünde üzümleriň gysga we uzak ýyllary düşündirilýär

  Erkin we aňsat keýpiňi çekip, asmana sürgün edildi

  ZL6120-01

  # Önüm dizaýn çeşmesi #

  Gar depeleri bilen bulutlaryň arasynda daglarda zümrüd reňk ýok

  Uzyn agaçdan ýasalan ýol, Týanşan Tong Mo-a gözegçiliksiz girdi

  Týanşan üzümleri asmany fon hökmünde alýar, daglar we üzümler esasy beden hökmünde

  Dokumasy iýerarhiýa duýgusyny görkezmek üçin näzik we gowy proporsionaldyr

  Tebigatyň we içerki sintezine üns beriň

  Öýüňizi berk ynam bilen bezäň

  Bulaşyk we saýlamaýan

  Modernizm, ýöne sowuk däl

  Şäherdäki ýeňil lýuks durmuşyň özüni goramagyny görkezýär!

  ZL6120-02

  # Kosmos programmasynyň gadyry #

  Ak fon bilen gara çyzyklaryň utgaşmasy

  Wrongalňyş gidip bilmeýän kombinasiýa

  Kesgitlemek duýgusy bilen uzakdan

  Up upapyň, egrem-bugram we baý gurluşy meni haýran galdyrýar

  Fineönekeý şekil ajaýyp ussatlyk bilen utgaşýar

  Çylşyrymly bezeg ýok

  ▷ Her setiriň özboluşly hekaýasy bar

  Şol pursatda öý bilen sungatyň arasyndaky aralyk bary-ýogy 0,1 sm

  Kosmos dizaýnyna çäksiz mümkinçilikleri getiriň

  ZL6120-03

  Kwars daşyny köp ýerde ulanyp bolýar

  Aşhana:
  Adatça adamlar aşhanadaky bezeg materiallaryna has köp üns berýärler.Material ýylylyga we hapa garşylygy bolmaly.Diňe bu däl, adamlara kanagatlanma duýgusyny berýän owadan reňkler bolmaly.Bu ýagdaýda açyk we ajaýyp reňklerde, suwa garşylyk we bakteriýalara garşy döredilen kwars daş plitalarymyz iň gowy saýlawdyr.

  Roomaşaýyş jaýynyň gaty:
  Roomaşaýyş jaýynda poluň dizaýny zerurdyr, sebäbi ol eýesiniň sosial ýagdaýyny görkezer.Zoliaquartz Stone, kwars daş plitalarynyň ähli görnüşlerini hödürläp, size ýetmäge kömek eder!Çeper pikirleri hödürläp, otagyňyzda janly, erkinlik atmosferasyny döretmegi maksat edinýäris.

  Dükanyň öň tarapy:
  Dükan aýratyn dükanyň keşbini alamatlandyrýar.Geçen müşderileriň dürli görnüşlerini özüne çekmäge kömek etmek üçin täze, üýtgeşik we ajaýyp kwars daş plitalaryny hödürläris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň